top of page
Open Site Navigation

Allmänna villkor (2020:1)

1         Tillämpning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som tillhandahålls av Scaffcalc AB, 559229‑1362 (nedan ”Scaffcalc”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), till dig som kund (nedan även ”ni”) såvida inte annat skriftligen avtalas.

 

2         Tjänsten och dess omfattning

2.1        Vi tillhandahåller de tjänster (nedan ”Tjänsten”) som framgår av huvudavtalet (nedan ”Avtalet”) samt eventuella tjänster som tillkommer efter Avtalets ingående. Den tjänst som normalt tillhandahålls är beräkningar och dimensioneringshandlingar för byggställningar samt mot tillägg beräkningar och dimensioneringshandlingar för byggställningar med väderskyddstak.

2.2        Tjänsten tillhandahålls genom att kunden ges tillgång till vår byggställningskalkylator via ett användarkonto på Scaffcalcs hemsida. Vi tillhandahåller kunden användarinstruktioner för användning av byggställningskalkylatorn. Kunden ansvarar därefter själv för att mata in de uppgifter som efterfrågas i byggställningskalkylatorn varefter kunden tillhandahålls beräkningar och dimensioneringshandlingar. Beräkningar och dimensioneringshandlingar tillhandahålls utifrån de uppgifter kunden matat in. Vid beräkningen tas inte hänsyn till andra uppgifter än de som på detta sätt tillhandahållits oss av kunden.

2.3        I det fall omständigheter förändras i relation till de uppgifter som ursprungligen matats in så att en uppgift inte längre är korrekt ansvarar kunden för att göra en ny uträkning via byggställningskalkylatorn på hemsidan. Scaffcalc ansvarar varken för riktigheten i av kund tillhandahållna uppgifter, för uppgifter som matats in felaktigt eller för relevanta uppgifter som har utelämnats av kund.

2.4        De beräkningar och dimensionshandlingar som utförs/utfärdas inom ramen för Tjänsten följer svensk standard och uppfyller de krav som ställs enligt svensk lag eller författning, däribland Arbetsmiljöverkets författningssamling 2013:4.

2.5        Tjänstens omfattning bestäms av Avtalet och dessa allmänna villkor. Om handlingarna strider mot varandra ska Avtalet gälla först.

 

3         Avtalat pris

3.1        För Tjänsten utgår avtalat pris som framgår av Avtalet. Vid rörligt arvode kan budget upprättas efter förfrågan.

3.2        Om inte annat framgår av Avtalet utgår ersättning för beräkningar och dimensioneringshandlingar för byggställningar med en fast månadskostnad oberoende av antal beräkningar som kunden gör. För beräkningar och dimensioneringshandlingar för byggställningar med väderskyddstak utgår normalt ersättning per beräkning och dimensioneringshandling. Skulle kunden av misstag mata in fel uppgifter i byggställningskalkylatorn så att uppgifterna i dimensioneringshandlingen inte blir korrekta har kunden rätt att göra om samma beräkning vid ett tillfälle. Kunden behöver då kontakta oss så att vi kan utföra beräkningen manuellt för att undvika dubbel debitering.

3.3        Scaffcalc har rätt att ändra priset för Tjänsten enligt nedanstående prisökningsprocent vid varje förnyad kontraktstid.

3.4        När vi fortsätter att lägga till fler verktyg och introducera nya produktfunktioner kan våra planer och priser förändras. Vi kan också justera planer och priser för att svara på lokala marknadsförändringar, till exempel förändringar i lokala skatter eller inflation. Prisökningen väntas vara 10 % per år.

 

4         Avtalstid, avtalets upphörande m.m.

4.1        Avtalstiden är 1 år och gäller från det att kunden får tillgång till sitt konto på Scaffcalcs hemsida. Uppsägning av Avtalet ska ske senaste 1 månad innan avtalstiden går ut annars förlängs Avtalet i ytterligare ett år. Vid förlängning gäller motsvarande uppsägningstid.

4.2        Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten har försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

4.3        Vid upphörande av Avtalet har Scaffcalc rätt att ta betalt för den period som Tjänsten varit tillgänglig för kunden.

4.4        Avseende dimensioneringshandlingar för byggställningar med väderskydd avslutas Avtalet för denna del av Tjänsten när dimensionshandlingarna tillhandahållits kunden. 

 

5         Fakturering

5.1        Fakturering sker månatligen den sista fredagen varje månad. Infaller den sista fredagen i månaden på en helgdag sker istället faktureringen vardagen dessförinnan. Fakturering kan ske vid senare tillfälle. Fakturering kan även ske årsvis om så avtalas och sker efter signerat avtal.

5.2        Våra fakturor förfaller normalt till betalning 14 dagar efter fakturadatum och ställs ut till er, i egenskap av kund. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp i enlighet med tillämplig lag från fakturans förfallodag till dess att betalningen är mottagen.

 

6         Support

6.1        Scaffcalc tillhandahåller support vardagar mellan 09.00-16.00 för eventuella fel eller störningar på hemsidan, i byggställningskalkylatorn eller av annat slag. Scaffcalc åtar sig att svara på förfrågningar inom 3 arbetsdagar.

 

7         Fel i Tjänsten och reklamation

7.1        I det fall fel uppstår i Tjänsten ska kunden omgående reklamera Tjänsten genom att skriftligen meddela oss på vilket sätt kunden anser att Tjänsten är felaktig. Kunden ska reklamera Tjänsten senast 5 dagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts annars mister kunden sin rätt att kräva ersättning för felet.

7.2        Reklamation med anledning av att kunden anser att en beräkning eller en dimensioneringshandling är felaktig ska ske senast 3 månader efter det att beräkningen är utförd annars har kunden inte rätt att kräva ersättning för felet.

7.3        Vi ansvarar inte för brister i beräkningar, dimensioneringshandlingar eller andra brister som beror på kunden eller att av kunden tillhandahållen uppgift är felaktig. Vi ansvarar inte för brister som beror på att kunden tillhandahållit information som skiljer sig från verkligheten.

 

8         Påföljder vid fel och ansvar

8.1        Vid fel ska Scaffcalc ges tillfälle att avhjälpa felet. I det fall felet avser fel i beräkning ska Scaffcalc ges tillfälle att göra om beräkningen. Först om kunden gett Scaffcalc möjlighet att avhjälpa felet, och Scaffcalc bedömer att felet inte kan avhjälpas, har kunden rätt att kräva andra påföljder såsom prisavdrag eller skadestånd.

8.2        Kunden har rätt till ersättning endast för skada som orsakats av oss genom grov oaktsamhet. Kunden ska så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning.

8.3        Scaffcalc ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada som uppstår hos kund eller i kundens näringsverksamhet till följd av användning av Tjänsten. Med indirekt skada avses sådan skada som inte har ett direkt samband med skadehändelsen exempelvis: utebliven vinst, produktionsbortfall eller minskad försäljning.

8.4        Scaffcalcs ansvar för skada är, oavsett anledning och oavsett om skadan härrör från fel i beräkning och dimensioneringshandling för byggställningar eller byggställningar med väderskyddstak, begränsat till en summa motsvarande två årskostnader för beräkning och dimensioneringshandlingar för byggställningar. Med årskostnaden avses den årskostnad som framgår av Avtalet. Skulle utfallande försäkringsbelopp vara lägre begränsas dock Scaffcalcs ansvar till summa motsvarande utfallande försäkringsbelopp.

 

9         Information och immateriella rättigheter

9.1        Kunden förstår att Tjänsten är beroende av att data inhämtas från kunden och analyseras. För sådan inhämtad information har Scaffcalc en icke‑exklusiv nyttjanderätt under förutsättning att den kan vara till nytta för utveckling av Tjänsten.

9.2        I Tjänsten ingår inte någon överlåtelse av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att kunden inte äger rätt att reproducera dimensioneringshandlingar eller annat material eller på annat sätt sprida det vidare till tredje part.

9.3        Kunden har dock rätt att sprida dimensioneringshandlingarna till beställaren, myndigheter och underleverantörer eller andra personer som behöver ta del av dimensioneringshandlingarna inom entreprenaden de togs fram till. De personer som på detta sätt tar del av dimensioneringshandlingarna äger enbart rätt att använda dem i den utsträckning det är nödvändigt inom entreprenaden dimensioneringshandlingarna togs fram till och äger inte rätt att reproducera dimensioneringshandlingarna eller på annat sätt sprida dem, eller informationen däri, vidare till någon annan. 9.4        Varje dimensioneringshandling anpassas till den specifika entreprenaden för vilket den tas fram. Kunden äger därför inte rätt att använda dimensioneringshandlingar i annan entreprenad än den för vilken de togs fram eller använda dimensioneringshandlingarna i annat syfte än för vilket de togs fram.

9.5        Scaffcalc förbehåller sig rätten att dokumentera/fotografera sitt arbetsresultat, däribland dimensioneringshandlingar, och att använda sådant material för marknadsföringsändamål eller som referensmaterial mot nya eller potentiella kunder.

 

10      Befrielsegrund samt force majeure

10.1      Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt/strejk och varje annan omständighet som ligger utom parts kontroll (force majeure), såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, epidemier, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel eller försening av leveranser, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på Tjänstens fullgörande inte kunde förutses då Avtal om Tjänsten ingicks.

 

11      Personuppgifter och kommunikation

11.1      Scaffcalc är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med Tjänsten. Personuppgifterna behandlas av oss för fullgörelse av uppdrag, för administration samt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. För vidare information om vår behandling av personuppgifter se vår integritetspolicy. Har ni frågor om vår personuppgiftsbehandling är ni välkomna att kontakta oss.

11.2      Vi kommunicerar med våra kunder på flera sätt. Normalt sker kommunikation via vår hemsida, e-post eller telefon. I det fall ni föredrar att kommunikation sker på annat sätt ansvarar ni för att meddela oss detta.

 

12      Klagomål

12.1      Vår strävan är att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster och att det arbete vi utför uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl, är missnöjda eller har klagomål så ber vi er att kontakta oss så snart som möjligt. På er begäran kommer vi att utreda ert klagomål och försöka besvara de frågor ni har.

 

13      Ändringar av allmänna villkor

13.1      Scaffcalc har rätt att närsomhelst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Sådana ändringar ska kommuniceras till kunden senast 2 månader innan de börjar gälla. Accepterar ni inte ändringarna ska ni senast 1 månad efter mottagandet av meddelande om ändringar skriftligen underrätta oss på vilket sätt ni invänder. Om någon lösning inte går att nå har ni rätt att säga upp Tjänsten från och med när de ändrade allmänna villkoren var tänkta att gälla.

 

14      Tillämplig lag och tvistelösning

14.1      Dessa allmänna villkor och Avtalet samt eventuella tvister som uppkommer avseende Tjänsten regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning.

14.2      Tvist eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller Avtalet och Tjänsten ska slutligt avgöras av svensk domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Utöver ovanstående villkor appliceras även Google Maps Platform Terms till vår tjänst, som går att läsa här: Google Maps Platform Terms

bottom of page